w  w  w  .  o  h  s  .  r  o
Home Sitemap Contact
OHS OHS OHS
OHS 100% pentru siguranta si sanatate in munca
Servicii
 

HOME
Formare profesionala
Servicii
Poze, utile
Link-uri, telefoane utile
Download, legislatie
Contact
 


A. LISTA ACTIVITATILOR DE PREVENIRE SI PROTECTIE

1. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
3. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
4. Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului sau intr-o anexa la aceasta, cu aprobarea angajatorului;
5. Verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
6. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea la angajare, a informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii beneficiare;
9. Asigurarea intocmirii planului de evacuare a lucratorilor in caz de pericol grav si iminent;
10. Intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific;
11. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar;
12. Evidenta meseriilor si a profesiilor care necesita autorizarea exercitarii lor;
13. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
14. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
15. Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor si dispozitivelor de ventilare in mediul de munca;
16. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
17. Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
18. Intocmirea, dupa caz si la solicitarea beneficiarului, de diverse rapoarte sau liste prevazute de legislatia de securitate a muncii in vigoare;
19. Monitorizarea verificarilor periodice a echipamentelor de munca;
20. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru dotarea lucratorilor apartinand beneficiarului si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie;
21. Monitorizarea modului de utilizare, intretinere, manipulare si depozitare a echipamentelor individuale de protectie;
22. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor legale;
23. Intocmirea evidentelor, conform competentelor legale, in cazul accidentele de munca si a bolilor profesionale;
24. Elaborarea dupa caz a rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii apartinand beneficiarului;
25. Urmarirea modului de realizare a masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
26. Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
27. Colaborarea dupa caz si la solicitarea beneficiarului, cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe apartinand altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;
28. Verificarea existentei si actualizarii planului de avertizare, a planului de prevenire si protectie si a planului de evacuare;
29. Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
30. Propunerea, la solicitarea beneficiarului, de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
31. Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati;
32. Asistenta manageriala permanenta de consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca (prin legatura telefonica) sii reprezentarea beneficiarului in cazul controalelor efectuate de catre inspectorii de munca;
33. Asistenta manageriala in domeniul securitatii si sanatatii in munca pe durata cercetarii de catre Inspectoratul Teritorial de Munca a evenimentelor soldate cu invaliditati, decese sau colective.


B. LISTA ACTIVITATILOR DE COORDONARE PENTRU
SANTIERE TEMPORARE SAU MOBILE

34. Coordonarea in materie de materie de securitate si sanatate in cazul aplicarii solutiilor arhitecturale tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan sau succesiv, colaborarea la estimarea timpilor necesari pentru aceste lucrari sau faze de lucru (art. 51, lit. a), b) si art. 54, lit. a) din H.G. 300/2006);
35. Coordonarea (verificarea) adaptabilitatii a sectiunii planului de securitate si sanatate cu planul general si cu lucrarea in sine (art. 52, art. 54, lit. a) din H.G. 300/2006);
36. Elaborarea planului de securitate si sanatate din faza de proiectare (art. 54, lit. b) din H.G. 300/2006);
37. Intocmirea si adaptarea planului de interventii ulterioare general (art. 54, lit. c) din H.G. 300/2006);
38. Intocmirea si adaptarea registrului de coordonare ulterioara (art. 54, lit. d) din H.G. 300/2006);
39. Coordonarea in materie de securitate si sanatate in santiere temporare si mobile pe durata elaborarii proiectului lucrarii (art. 54 din H.G. 300/2006);
40. Coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii (art. 58 din H.G. 300/2006);
41. Elaborarea conventiilor de securitate (art. 61, lit. e) din H.G. 300/2006);
42. Rapoarte saptamanale asupra situatiei de securitate si sanatate in santiere temporare si mobile;
43. Elaborarea planului propriu de securitate si sanatate.


C. LISTA ACTIVITATILOR PENTRU PSI - SU

44. Elaborare documentatie SU-PSI: Dosar acte de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei proceduri, tematici de instructaj, registre de evidenta, testare;
45. Instructajul SU a lucratorilor la angajare, reinstruirea personalului;
46. Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
47. Elaborarea si actualizarea planului de interventie;
48. Elaborarea de instructiuni de aparare impotriva incendiilor si actualizarea acestora la modificari, modernizari, dezvoltari, reprofilari si la aparitia unor noi reglementari;
49. Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti angajatii a masurilor prevazute in planul de organizare a apararii impotriva incendiilor la locul de munca, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SU, stabilite prin fisa postului;
50. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul SU (bibliografie);
51. Evidenta operatorilor economici/institutiilor cu care a incheiat conventii/contracte de transmitere temporara a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza si stabilirea de clauze privind raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor;
52. Stabilirea masurilor de prevenire a incendiilor la locul de munca(evidenta materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, identificarea surselor de aprindere, stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor);
53. Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca(mijloace de alarmare, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor, mijloace de protectie a salariatilor, sarcinile salariatilor pentru prima interventie);
54. Marcarea pericolului de incendiu la locul de munca prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare;
55. Intocmirea si actualizarea planurilor de avertizare si a planurilor de evacuare in caz de situatii de urgenta pe locuri de munca;
56. Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de remediere a deficientelor constatate;
57. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre personalul autoritatilor publice, care, potrivit competentelor si prevederilor legale, executa controale in domeniul apararii impotriva incendiilor;
58. Planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor la locul de munca;
59. Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
60. Realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
61. Analiza incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;
62. Intocmirea scenariului la foc;
63. Asistenta manageriala permanenta de consultanta in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si in domeniul situatiilor de urgenta (prin legatura telefonica);
64. Reprezentarea beneficiarului in cazul controalelor efectuate de catre organele de control;
65. Colaborare-informare cu serviciile de consultanta din cadrul serviciului de urgenta integrat.